Algemene voorwaarden

1.Behalve een schriftelijke overeenkomst die het tegenovergestelde beweert zijn alle verkopen, leveringen en werken die door ons worden uitgevoerd onderhevig aan de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden. Alle bestellingen veronderstellen de aanvaarding vanwege de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden en hebben voorrang op zijn eigen voorwaarden. Indien een artikel in deze verkoopsvoorwaarden niet volgens de wet zou opgesteld zijn, wordt enkel dit artikel nietig verklaard.
2.Offertes : Elke offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen en hoeveelheden als ten aanzien van de levertijd. Zij kunnen eerst als definitief beschouwd worden na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging. De verkoper heeft het recht om prijzen en offertes aan te passen of te wijzigen, zelfs na goedkeuring van een bestelling. Eens de bestelling aanvaard werd kan de verkoper nog steeds de prijzen aanpassen of herzien en dit volgens de wet van 30 maart 1976 (art. 57). Dit kan zijn in geval van prijsstijging der grondstoffen en/of lonen. Dit kan gaan tot 80 % van de overeengekomen prijs.
3.Klachten : Elke klacht dient bij aangetekend schrijven opgestuurd te worden, en dit ten laatste binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze datum wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Een klacht machtigt de koper niet de betaling op te schorten. 4.Betalingen : De facturen onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst, tenzij er andere betalingsvoorwaarden worden vermeld. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal elke som, verschuldigd of nog verschuld en onbetaald op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1 % per maand opbrengen; iedere begonnen maand is in het geheel verschuldigd. Bovendien, en onverminderd de toepassing van de bovenvermelde interesten, zal in het algemeen om het even welk bedrag, verschuldigd of nog verschuldigd te zijn, om welke reden ook, en onbetaald op de vervaldatum,
van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 15 % met minimum van 200 EUR ter forfaitaire en onverminderbaar strafbeding.
5.Vernietiging en/of verbreking : Elke tekortkoming van de klant aan het contract zal de verkoper machtigen te kiezen tussen de voortzetting van de gedwongen uitvoering van dit contract en zijn verbreking. Indien de verkoper de vernietiging van het contract ten laste van de koper kiest, zal deze aan de verkoper een forfaitaire en onverminderbare verbrekingsvergoeding moeten betalen, gelijk aan 30 % van het bedrag van het verbroken contract (art. 1229 B.W.) met eventueel het recht op verhoging
van de vergoeding indien de schade aangebracht superieur is. Alle gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand of andere gevallen van overmacht, ontslaat de verkoper van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien, noch de vervanging te eisen. Al de werken die tijdelijk uitgesteld moeten worden zullen beschouwd worden als overmacht. Hierdoor zullen de werken vertraging oplopen al naargelang de periode van de overmacht, rekening houdend met de verloren tijd om de werken terug op te starten. De verkoper heeft het recht om de werken stop te zetten of om leveringen te annuleren zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid als gevolg van een failliet of andere juridische veranderingen.
6.Eigendomsvoorbehoud : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Bij niet-betaling van de factuur, heeft de verkoper het recht al het geleverde terug te nemen, zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid.
7.Levering : Alle leveringen van goederen worden geacht te zijn voltrokken door de aankoper bij het vertrek uit de opslagplaatsen van de verkoper. De goederen reizen steeds op risico van de koper zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn. In het laatste geval worden de goederen afgeleverd op het leveringsadres. Wanneer de verkoper opdracht krijgt van de aankoper of van zijn afgevaardigde om de goederen op een bepaalde plaats te zetten in zijn bedrijf is dit ten laste van de aankoper. Eens als de leverbon of verzendnota afgetekend is, is de verkoper niet meer aansprakelijk, zelfs indien de goederen niet overeenstemmen met de bestelling. Bij eventuele gebreken aan de goederen kunnen enkel deze vervangen worden in overeenkomst met de verkoper. Elke schadevergoeding is uitgesloten. De vervangen goederen blijven eigendom
van de firma. De leveringstermijnen zijn enkel een indicatie. Deze worden gerespecteerd in de mate van het mogelijke dit echter zonder enige verplichting vanwege de verkoper.
8.Gegevens : Onze offertes zijn gebaseerd op de gegevens van de aankoper. Zonder uitdrukkelijke bevestiging zijn al onze oppervlakten “ontwikkeld”. Zonder voorafgaande kennis van de plannen, worden de prijzen onder reserve medegedeeld.
9.Staat van de ondergrond : de verkoper is niet verplicht de staat van de ondergrond te controleren alvorens de werken uit te voeren. Deze moesten reeds uitgevoerd worden al naar gelang de planning en het lastenboek aanvaardt door de opdrachtgever, mits tegengesteld schriftelijk bewijs.
10.Bijzondere voorwaarden : In onze offertes worden regelmatig bijzondere voorwaarden gemeld betreffende : de ondergrond, voorzorgsmaatregelen op de werf, veiligheid en hygiëne, planning, garanties, betalingsvoorwaarden enz. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van ons verkoopcontract. De bijzondere voorwaarden die vermeld staan, hebben de overhand op de gewone verkoopsvoorwaarden bij geval van betwisting.
11.Vertraging van de werken : Al de tijd die verloren gaat die toegeschreven wordt aan de klant zal in rekening gebracht worden. Eventuele onderbrekingen zullen aan gerekend worden aan de klant inbegrepen de reiskosten, overnachtingkosten en andere.
12.Metingen : Na de uitvoering van de werken worden onmiddellijk de metingen opgenomen en dit bij voorkeur in samenspraak met de klant. In geval van afwezigheid van de aankoper of van zijn afgevaardigde en indien er geen klacht werd neergelegd binnen de acht dagen, zullen onze opmetingen enkel en alleen van toepassing zijn tussen beide partijen.
13.Ontvangst van de werken : Indien er geen expliciete oplevering van de werken voorzien zijn in het contract, en bij gebrek aan klachten door een aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na het einde van de werken wordt de ontvangst van de werken als definitief beschouwd. 14.Opslaan van het materiaal op de werf : het materiaal moet opgeslagen worden op de werf. Deze moeten beschermd worden tegen de weersomstandigheden en moeten terug bij de verkoper afgeleverd worden in hun oorspronkelijke staat. Hiervoor is de klant verantwoordelijk. Verlies of schade aangebracht aan de machines zullen in rekening gebracht worden. Een ruimte van 5 m2 op de werf moet ter beschikking gesteld worden van de verkoper. De weg er naartoe moet hard en gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze wagens.
15.Garanties : Wanneer er een garantie gegeven wordt zijn deze terug hernomen in de bijzondere voorwaarden van onze offerte. Indien er geen enkele garantie vermeldt staat is deze uitgesloten.
16.Foto/film materiaal van vòòr, tijdens en na de werken mag en kan gebruikt worden enkele en alleen door Excellent epoxyvloeren bvba voor allerlei doeleinden .
17.Verantwoordelijkheid : de firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangebracht aan personen of andere die voortvloeien uit fouten of verborgen gebreken. Er is uitdrukkelijk met de klant overeengekomen, zowel in zijn naam als in naam van zijn verzekeringsmakelaars dat er geen gerechtelijke stappen ondernomen zullen worden tegenover onze firma voor alle schade door ons aangebracht door de uitvoering van de werken, inclusief zware fouten aan meubilair eigendom of niet. De technische advies die wij eventueel moeten geven is puur indicatief. Dit vervangt niet de verantwoordelijkheid van zowel de architect, de ingenieur, aannemer, opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor stalen en demo’s die uitgevoerd worden in onze naam of in naam van de leverancier. Deze worden uitgevoerd zonder één enkele garantie.
18.Ongevallen : Wij treffen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door gebruik van ons materiaal, producten, stellingen en/of andere installaties zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.
19.Bankgarantie : Het is de klant uitdrukkelijk verboden om sommen af te houden dienende als garantie. Indien er uitdrukkelijk met de klant overeengekomen wordt in de bijzondere voorwaarden kan de klant een bepaalde som in garantie nemen en dit gedurende een bepaalde periode die vooraf overeengekomen is. Wij geven ons het recht om deze garantie toe te staan in de vorm van een borgstelling bij een borgstellingkas. 20.Garantie van betaling : We behouden ons het recht om garanties te eisen, dit kan zowel voor, als tijdens de werken zijn en dit in het geval als we van mening zijn dat het krediet van de aankoper verminderd, we hebben eveneens het recht om wijzigingen door te voeren bij de betalingsvoorwaarden buiten deze die reeds uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden vermeld staan. Indien er geen enkel gevolg gegeven wordt, of de garanties zijn onvoldoende, behouden wij ons het recht om de werken en/of leveringen te stoppen en dit zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid. De betaling van de uitgevoerde werken kunnen opgeëist worden zonder dat de klant de verdere uitvoering van de werken kan betwisten.
21.Juridische bevoegdheid : alle mogelijke geschillen tussen de partijen wat betreft de overeenkomst zullen uitsluitend door de rechtbanken van Tongeren behandeld
worden. De verkoper behoudt zich echter het recht voor een geschil voor een andere rechtbank te brengen.
22.Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toelating van de firma EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA is het geen geval toegelaten dat alle mogelijke documenten (offerten, faxen, facturen, e-mails enz…) van de firma EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA gereproduceerd worden voor eender welk doel ook.